Przeżyj wspaniałą przygodę na beskidzkich trasach rowerowych !!!


            Naszą dewizą jest promocja aktywnego wypoczynku. Zachęcamy Państwa do zwiedzania naszej okolicy na rowerach i obcowania z niezapomnianymi beskidzkimi widokami. Dla naszych gości przygotowaliśmy 7 rowerów górskich na których swobodnie można pokonać wszystkie okoliczne przełęcze i wzniesienia. Rowerowe przejażdżki po okolicach to wspaniały sposób na urozmaicenie sobie odpoczynku i noclegu w Beskidach, a także idealny sposób na zadbanie o zdrowie.

Czas najmu roweru Cena

do 1h

od 1 do 2h

od 2 do 3h

od 3 do 4h

powyżej 4 h (cały dzień)

10 zł

20 zł

25 zł

30 zł

35 zł

 

 

Nowość rowery elektryczne cena jeden dzień 150 zł.

 

Regulamin


I Postanowienia ogólne


1.Wynajmujący wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.
2. Opłata za najem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem.
3. Najemca może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych.

II Odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.
3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty 4000 zł Wynajmującemu kwoty brutto za utracony rower.
4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.
7. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.

III Zwrot sprzętu rowerowego

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.
2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty w kwocie 35 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.

   
high school diploma